Babüsselam’dan sonra karşımıza çıkan alan, ikinci avlu… Bu avlunun en görkemli yapısı Divan-ı Hümayun… Dîvân-ı Hümâyûn, sarayda Kubbealtı denilen bu dairede toplanıyor. Bina, Kanuni Sultan Süleyman zamanında veziriâzam Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nda Divan-ı Hümayün’a, padişah sarayında toplanılan, şimdiki Bakanlar kurulu gibi devlet işlerinin görüldüğü, müracaat dilekçelerinin de kabul edilerek bir çeşit yüksek mahkeme vazifesi gördüğü kurum denilebilir.

Kuruluşu, Orhan Gazi dönemine uzanıyor. İlk zamanlarında devlet işleri ya doğrudan doğruya padişahlar tarafından ya da sadrazamlar tarafından görülüyordu. Fatih devrine kadar, dîvâna bizzat padişah başkanlık ediyordu. Daha sonraları Divanı Hümayun’a padişah adına veziriâzamların başkanlık ettiği görülüyor. Padişah nerede bulunursa, dîvân orada toplanırdı. Yalnız veziriâzam seferde bulunurken, büyük dîvân onun başkanlığında toplanırdı. Fatih zamanında da dîvân her gün toplanıyor ve haftada dört gün padişahın huzuruna arza giriliyordu.